Loading ...
Category
Contact Us
International Institute for Trade and Development
Vithayabhathana Building, 8th Floor
Chulalongkorn University,
Chula Soi 12 Phyathai Road,
Bangkok 10330
Tel: +66 (0) 2216 1894-7
Fax: +66 (0) 2216 1894-7
Email: info@itd.or.th
Policy Brief
การแสวงหาประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของอาเซียน Asean Framework Agreement on Service: AFAS) ภาคธุรกิจการขนส่งโลจิสติกส์
The Exploitation and Opportunity of the ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS) in the Transportation Services
พลวัตของจีนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขงและนัยต่อประเทศไทย
แนวทางและมาตรการเพื่อการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณพื้นที่แนวชายแดนของไทย