Loading ...
Category
Contact Us
International Institute for Trade and Development
Vithayabhathana Building, 8th Floor
Chulalongkorn University,
Chula Soi 12 Phyathai Road,
Bangkok 10330
Tel: +66 (0) 2216 1894-7
Fax: +66 (0) 2216 1894-7
Email: info@itd.or.th
Policy Brief
การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน
การประเมินผลกระทบของนโยบายการค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลของประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
การพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของภาคบริการไทย
การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Investment Policy Framework for Sustainable Development) UNCTAD
การประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาด ASEAN E-commerce
การประเมินผลกระทบจากนโยบายการค้าการลงทุนของกลุ่มประเทศ BRICS ต่อประชาคมอาเซียน
การแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย จาก China E-commerce
แนวทางการลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non–Tariff Measures: NTMs) ภาคสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 6 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์)
โอกาสการค้าการลงทุนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย - อินเดีย และอาเซียน - อินเดีย ศึกษาเจาะลึกเป็นรายรัฐ
การพัฒนามาตรการและกรอบการดําเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
การพัฒนานโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติภายใต้ประชาคมอาเซียนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย
การแสวงประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของประชาคมอาเซียน: ศึกษาโอกาสและความท้าทายการเคลื่อนย้ายแรงงานตามข้อตกลงยอมรับร่วมวิชาชีพบัญชีและวิชาชีพพยาบาล
Thailand’s Utilization of Technical Assistance and Cooperation Chapters in Free Trade Agreements
โอกาสการเข้าสู่ตลาดธุรกิจการศึกษา ในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียนมา และเวียดนาม
การค้าระหว่างประเทศเพื่อลดความเหลื่อมลํ้าและการเติบโตอย่างสมดุลสำหรับประเทศไทย