Loading ...
Category
Contact Us
International Institute for Trade and Development
Vithayabhathana Building, 8th Floor
Chulalongkorn University,
Chula Soi 12 Phyathai Road,
Bangkok 10330
Tel: +66 (0) 2216 1894-7
Fax: +66 (0) 2216 1894-7
Email: info@itd.or.th
Research Report
ดัชนีชี้นำภาวะการส่งออก รายอุตสาหกรรม
การลงทุนของอาเซียนในประเทศ CLV และโอกาสทางธุรกิจของ SMEs ไทย
คู่มือลงทุนภาคเกษตรของ สปป.ลาว
ยุทธศาสตร์และกลไกการเจรจาการค่าระหว่างประเทศของไทย
เศรษฐกิจสร้างสรรค์กับการพัฒนาประเทศไทย
Transmission of the Subprime Crisis to the Thai Economy via an International Trade Channel
สถาบันการเงินในระดับจุลภาค:กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่าง บังคลาเทศ มองโกเลีย และไทย
การประเมินผลกระทบจาก FTA
ปรากฏการณ์โลกร้อนกับการค้าระหว่างประเทศ
จรรยาบรรณทางการค้าบนเส้นทางสู่การปฏิบัติ: แรงขับเคลื่อนจากแบรนด์ การต่อต้านของโรงงานและสิทธิของแรงงาน
วิกฤตการเงินโลก ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ
วิกฤตการเงินโลก ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม ยานยนต์และชิ้นส่วน
วิกฤตการเงินโลก ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
วิกฤตการเงินโลก ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูป
เขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน :ธุรกิจโรงพยาบาล