Loading ...
Category
Contact Us
International Institute for Trade and Development
Vithayabhathana Building, 8th Floor
Chulalongkorn University,
Chula Soi 12 Phyathai Road,
Bangkok 10330
Tel: +66 (0) 2216 1894-7
Fax: +66 (0) 2216 1894-7
Email: info@itd.or.th
Research Report
การพัฒนากรอบความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนในระเบียงเศรษฐกิจอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS Economic Corridors) เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
การพัฒนาศักยภาพการผลิตและส่งออกสินค้าและบริการสิ่งแวดล้อม
โอกาสและอุปสรรคการลงทุนภายใต้ความตกลงด้านการลงทุนอาเซียน (ACIA-ASEAN)Comprehensive Investment Agreement)เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
โอกาสการค้าการลงทุนภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-อินเดีย และ อาเซียน-อินเดีย
โอกาสการลงทุนของอุตสาหกรรมไทยในสหภาพเมียนมาร์
โอกาสทางเศรษฐกิจและผลกระทบจากเส้นทางน่าน – หลวงพระบาง
โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารฮาลาลในอินโดนีเซีย
โอกาสและลู่ทางการเข้าสู่ตลาดของธุรกิจอาหารแปรรูปและการท่องเที่ยวในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน
การค้าชายแดน (เหนือ)
การค้าชายแดน (ภาคตะวันตก)
ความมั่นคงทางอาหารและพลังงานของไทย
กลไกความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้า
ผลกระทบและโอกาสจากมาตรการทางการค้าของสหภาพยุโรปที่ส่งผลต่อการพัฒนาสินค้าและเทคโนโลยีของไทย: กรณีศึกษามาตรการตรวจสอบย้อนกลับอาหารและฉลากร่องรอยคาร์บอนในผลิตภัณฑ์อาหาร
เก็บภาษีคาร์บอน: เครื่องมือลดโลกร้อน
การพัฒนาศักยภาพเส้นทาง R3A/E และผลกระทบต่อประเทศไทย