Loading ...
Category
Contact Us
International Institute for Trade and Development
Vithayabhathana Building, 8th Floor
Chulalongkorn University,
Chula Soi 12 Phyathai Road,
Bangkok 10330
Tel: +66 (0) 2216 1894-7
Fax: +66 (0) 2216 1894-7
Email: info@itd.or.th
Research Report
การลงทุนของอาเซียนในประเทศ CLV และโอกาสทางธุรกิจของ SMEs ไทย
เขตการค้าเสรีอาเซียน-จีน และการเข้าสู่ตลาดจีนของภาคบริการไทย
ผลกระทบจากการเปิดการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปที่มีต่ออุตสาหกรรมของไทย
วิเคราะห์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก
การศึกษาโอกาสและศักยภาพของการลงทุนภาคการเกษตรของผู้ประกอบการไทยใน สปป.ลาว
สถาบันการเงินในระดับจุลภาค : กรณีศึกษาเปรียบเทียบระหว่างบังกลาเทศ มองโกเลีย และไทย
การพัฒนาสินเชื่อเพื่อการค้าเพื่อส่งออกสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
โอกาสการค้าการลงทุนภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีไทย - อินเดีย และอาเซียน - อินเดีย ศึกษาเจาะลึกเป็นรายรัฐ
แนวทางการลดมาตรการกีดกันทางการค้าที่มิใช่ภาษี (Non–Tariff Measures: NTMs) ภาคสินค้าเกษตร ปศุสัตว์ และประมง ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน 6 (จีน เกาหลี ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย อินเดีย นิวซีแลนด์)
การแสวงประโยชน์และโอกาสจากความตกลงการค้าบริการของประชาคมอาเซียน: ศึกษาโอกาสและความท้าทายการเคลื่อนย้ายแรงงานตามข้อตกลงยอมรับร่วม วิชาชีพบัญชีและวิชาชีพพยาบาล
การพัฒนานโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติภายใต้ประชาคมอาเซียน เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทย
การพัฒนามาตรการและกรอบการดำเนินงานเชิงสถาบันเพื่อสนับสนุนการลงทุนโดยตรงในประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
The Exploitation and Opportunity of the ASEAN Framework Agreement on service (AFAS) in the logistics Business
The Exploitation and Opportunity of the ASEAN Framework Agreement on Service (AFAS) in the Transportation Services
Reduction of Non-Tariff Measures (NTMs) of Agri-Food, Animal-Food and Fishery Products in ASEAN Economic Community (AEC)